หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
 


 

เห็ดฟาง
 ...เว็บไซต์ "อบต.โพทะเล" อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ...
         
 
 
 
   
    - เสริมการมีส่วนร่วมในการผลิต และแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
    - พัฒนาส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร
    - ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ในด้านการเกษตร
 
 
   
    - ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีดีงาม
    - พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว
    - ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
    - พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
    - สร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
 
   
    - แก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้แนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอพียง”และ “เศรษฐกิจ ชุมชนพึ่งตนเอง”
    - พัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่น
    - ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ ผู้นำกลุ่มอาชีพ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ในด้านการอาชีพ
    - จัดให้มีและพัฒนาศูนย์แสดงสินค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในระดับจังหวัดและชุมชน